องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ To Be Number One จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2
06Dec

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ To Be Number One จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเฮือนคำ…

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
06Dec

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางธนพรรธน์…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2566
06Dec

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสยาม ปรีชา…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย
04Dec

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เพื่อให้ข้าราชการ…

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / ผลการดำเนินงานโครงการ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

ข่าวประกาศฯ - ประชาสัมพันธ์ ของ กองการเจ้าหน้าที่

( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 1) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 2) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่ 95 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ "หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. สู่ อบจ." Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 95 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานผลการสรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2566
  // ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566
  // รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจอะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ และการดำเนินการ ตาม ว 56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว 124 และ ว 125 แนวทางปรับลดเนื้องาน ตาม ว 452 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566
  // รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 157 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2566
  // ประกาศการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
../pullegp/egp-ppao-logo
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างจัดทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,300 ชุด สำหรับนักเรียนและผู้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างรายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรมการบันทึกข้อมูลบริการด้านสุขภาพ (My PCU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างรายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรมการบันทึกข้อมูลบริการด้านสุขภาพ (My PCU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศราคากลาง-โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding))
  จ้างโครงการมหากรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก // วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศราคากลาง - โดยวิธีคัดเลือก)
  จ้างโครงการมหากรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก // วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 4 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2566 Click..!!
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างเหมาบันทึกข้อมูลบริการและทำความสะอาด สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างรายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลสุขภาพด้วยโปรแกรมการบันทึกข้อมูลบริการด้านสุขภาพ (My PCU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
  โครงการมหากรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา // วันที่ประกาศ : 28 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างซ่อมบำรุงรถตักวัสดุ ยันมาร์ (รถไถ) รหัส ๐๕๖-๐๓๕-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 28 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ สำหรับใช้ประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 28 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยไผ่หลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างเหมาบันทึกข้อมูลบริการและทำความสะอาด สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างเหมาบันทึกข้อมูลบริการและทำความสะอาด สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1))
  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 // วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2566 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2566
  // รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
  // รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน ตุลาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2566
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // สถิติการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566
  // รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประะจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566(การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2566
  // รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2566
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงปม.พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2566
  // รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 เมษายน 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 6 เมษายน 2566
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2566
  // รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2566
  // แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 พฤษภาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2566
  // รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 มกราคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 6 มกราคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2565
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2565
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565
  // รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2565
  // แผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2566
  // ปิดการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2566
  // ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2566
  // ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
อบจ.พะเยาร่วมรณรงค์ใช้ถังดักไขมันครัวเรือนเพื่อลดปัญหาน้ำเสียชุมชน ภาพโดย:มูลนิธิอุทกพัฒน์