องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20May

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ พะเยาโมเดล ปีงบประมาณ 2567
20May

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ พะเยาโมเดล ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมขับเคลื่อนการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบ พะเยาโมเดล ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567
17May

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน .ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17-25…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567
17May

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอัครา พรหมเผ่า…

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / ผลการดำเนินงานโครงการ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป

ข่าวประกาศฯ - ประชาสัมพันธ์ ของ กองการเจ้าหน้าที่

( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการถ่ายโอน ทุกสายงาน" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรม "การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ในบทบาทของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2567
  // รายงายผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ การตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาการจัดทำรายงาน สท.1 สท.2 สท.3 การควบคุมพัสดุฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 94" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2567
  // หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2567
  // หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567
  // รายงานผลการอบรมสัมมนาวิชาการ "ทิศทางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567
  // รายงานผลการอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2567)ฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567
  // รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2567
  // รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2567
  // รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 8 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2567
  // การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567
  // รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 78 Click..!!
../pullegp/egp-ppao-logo
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo denki ขนาด ๒๕,๔๘๐ BTU จำนวน 5 เครื่อง ใช้ประจำกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายม่อนแจ้ง หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสีพรม หมู่ที่ 4 ต.ควร เชื่อม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายขึ้นพระธาตุ บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดงเปลื้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งป่าอ้อย หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยอวน หมู่ที่ 4 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๔ ตำบลสันโค้ง เชื่อม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อวัตถุดิบ (มูลไก่ไข่แห้ง) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ (รถซุปเปอร์มาเก็ต)จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ประจำสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-4551 รหัสพัสดุ อบจ.พย.056-006-47-0002 จำนวน 7 รายการ ใช้ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
  ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน ยี่ห้อไดนาแพค หมายเลขทะเบียน ถก-15 รหัสพัสดุ อบจ.พย.056-020-38-0003 จำนวน 1 รายการ ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง // วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2567 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2567
  // รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือนตุลาคม-เมษายน 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2567
  // รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567
  // รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2567
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2567
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  // งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2567
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2566
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // สถิติการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566
  // รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประะจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566(การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2566
  // รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2566
  // รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2566
  // แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงปม.พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 1 มกราคม 2599
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มกราคม 2599
  // ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2567
  // รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  // รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2566
  // แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2566
  // แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
( หมายเหตุ : แสดงข้อมูลล่าสุด 20 รายการ // ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม Click..! )clicklogo
 • วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2567
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567
  // เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  // ปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2566
  // ปิดการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566
  // มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2566
  // ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
อบจ.พะเยาร่วมรณรงค์ใช้ถังดักไขมันครัวเรือนเพื่อลดปัญหาน้ำเสียชุมชน ภาพโดย:มูลนิธิอุทกพัฒน์