รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี