สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสมพร กาไวย์

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทร.054-409400 ต่อ 22

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางมยุรี เหมหิรัณย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.โทร.054-409400 ต่อ 23

นายนิรุต นามไธสงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวทิวา บรรจง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายกิจการสภา

น.ส.ศิรินันท์ จิตต์ประวงค์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
โทร.054-409400 ต่อ 24

นายประเสริฐ พรหมเผ่า

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

น.ส.สุนารี ยาละ

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
โทร 054 409 400 ต่อ 25

นายชวัลวิทย์ วรวัฒน์โยธิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน