สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางมยุรี เหมหิรัณย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

รักษาราชการแทน

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โทร.054-409400 ต่อ 22

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.สุนารี ยาละ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.โทร.054-409400 ต่อ 23

นางสาวทิวา บรรจง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายกิจการสภา

น.ส.ศิรินันท์ จิตต์ประวงค์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
โทร.054-409400 ต่อ 24

นายประเสริฐ พรหมเผ่า

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

นางมยุรี เหมหิรัณย์

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
โทร 054 409 400 ต่อ 25

นายนิรุต นามไธสงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชวัลวิทย์ วรวัฒน์โยธิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน