ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายสยาม ปรีชา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร. 054 409 413 ต่อ 13

นายสยาม ปรีชา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร. 054 409 413 ต่อ 13

นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร.054 409 414 ต่อ 14

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางธนพรรธน์ สุขตัว

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร.054 409 400 ต่อ 27

นางกรกฏ เศียรสมาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054 409 400 ต่อ 28

นางภัคจิรา นามไธสงค์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร.054 409 400 ต่อ 30

นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.054 409 400 ต่อ 31

น.....

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
โทร.054 409 400 ต่อ 29

กองช่าง

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054 409 400 ต่อ 65

นายธานินทร์ สักลอ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
โทร.054 409 400 ต่อ 67

นายธานินทร์ สักลอ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
โทร. 054 409 400 ต่อ 65

นายจรินทร์ หงษ์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
โทร. 054 409 400 ต่อ 65

นายอดิเรก เลิศคำ

นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
โทร.

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นายวีระสันต์ ใหม่นา

ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 054 409 400 ต่อ 59

นางสาวทิพวรรณ สุดตา

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร. โทร 054 409 400 ต่อ 60

นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โทร 054 409 400 ต่อ 61

กองคลัง

นางมาลินี วัชระวรกานต์

ผอ.กองคลัง
โทร.054 409 400 ต่อ 37

นางสาวจิลดา ปงรังษี

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.054 409 400 ต่อ 38

นางสาวพัชรา สมเครือ

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
โทร 054 409 400 ต่อ 39

นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
โทร 054 409 400 ต่อ 40

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสมศาสตร์ ประชุมของ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.054 409 400 ต่อ 48

นายสมศาสตร์ ประชุมของ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร 054 409 400 ต่อ 52

นางชัชญาภัค เครือวงค์

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
โทร 054 409 400 ต่อ 51

นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร 054 409 400 ต่อ 50

นางสาวจุฬารัตน์ คำบุญเรือง

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
โทร 054 409 400 ต่อ 49

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสมพร กาไวย์

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร.054 409 400 ต่อ 22

นางมยุรี เหมหิรัณย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร 054 409 400 ต่อ 23

นางสาวศิรินันท์ จิตต์ประวงค์

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
โทร 054 409 400 ต่อ 24

นางสาวสุนารี ยาละ

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
โทร 054 409 400 ต่อ 25

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.054 409 400 ต่อ 43

นางสาวรุจิรา สะสม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054 409 400 ต่อ 44

นายบัณฑิต สุริยะไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.054 409 400 ต่อ 45

นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
โทร.054 409 400 ต่อ 46

นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร.054 409 400 ต่อ 47

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 054 409 400 ต่อ 53

น.ส.ธัญลักษณ์ สมโน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054 480 194

นางกชพร ยอดเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร.054 480 194

นางวิภาวรรณ บุญพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.054 480 194

นายวัชรินทร์ ใจเพลิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
โทร.054 480 194

กองการเจ้าหน้าที่

นางสุจินดา อิ่นคำ

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
โทร.054 409 400 ต่อ 32

นางสาวสิรินทิพย์ เลิศคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054 409 400 ต่อ 33

นางสาวสุภาวดี จันตา

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.054 409 400 ต่อ 34

จ่าเอก สงกรานต์ พันธ์พืช

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
โทร.054 409 400 ต่อ 35

นางสาวสุภาวดี จันตา

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
โทร.054 409 400 ต่อ 36

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุพัตรา มหาวัน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.054 409 400 ต่อ 58