ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติฯ

ยกเลิก ข้อบัญญัติฯ