ข้อมูลเชิงสถิติ-เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563