การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงาน

รายละเอียดของการดำเนินการ