กองคลัง

นางมาลินี วัชระวรกานต์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.054-409400 ต่อ 37

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวจิลดา ปงรังษี

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร.054-409400 ต่อ 38

นางเสาวลักษณ์ ชุมพลอนันต์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสกุลรัฏฐ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพนิดาพัทธ์ หาญป้อ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางกัญญาภัทร จันเครื่อง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฝ่ายสถิติการคลัง

นางสาวพัชรา สมเครือ

หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
โทร.

นางรุ่งนภา ปัญจขันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุกัญญา ห่วงศร

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

นางจารุวรรณ วงศ์มณีวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
โทร.

นาง.....................

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์ชพร วรรณจักร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน