กองการเจ้าหน้าที่

นางสุจินดา อิ่นคำ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร.054-409400 ต่อ 32

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรินทิพย์ เลิศคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054-409400 ต่อ 33

นางกัญจน์ชญา แก้วปุก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวจิราพร ปงรังษี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวสุภาวดี จันตา

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.054-409400 ต่อ 34

นางณัฏฐิราภรณ์ ศิริปิยะภิญญากุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอิสรีย์ โลหะกิจตระกูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

จ่าเอก สงกรานต์ พันธ์พืช

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
โทร. 054-409400 ต่อ 35

นางณัฐนันท์ ฟองคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฐพล สมวงษา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

น.......................................

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
โทร. 054-409400 ต่อ 36

นางสาวกัญญาภัค ดวงไชยยา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสกุลธรา วงศ์ปัญญา

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวปริชาติ สายคำภา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ