กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.054-409400 ต่อ 43

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรุจิรา สะสม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054-409400 ต่อ 44

นางสาวรุจิรา สะสม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุ่งรัตน์ ยั่งยืน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายบัณฑิต สุริยะไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.054-409400ต่อ45

น.ส.มัลลิกา อุตตะมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวัชระ ใจยะปั๋ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

นายสงกรานต์ จันทร์ทะระ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
โทร.054-409400ต่อ46

นางแสงทวน แก้วจิโน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางหทัยกานต์ เปียทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร.054-409400ต่อ47

นายปรเมศวร์ ยอดเกตุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกัณธิมา ทุ่นใจ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ