ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 1 คน รองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกสภาฯ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 4 ปี และสมาชิกสภาฯ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 24 คน

นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

โทร. 098-9425651

นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร.081-4736065

นางนฤมล บัวชุม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร.082-6163249

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเมืองพะเยา

นายฐิติวัชร์ ตันตละ

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๑
โทร.099-2698519

นายมงคล หลักฐาน

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๒
โทร.081-9801195

นายอนุวัฒน์ ใจบุญ

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๓
โทร.083-3212877

นางพิสมัย ใจวัง

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๔
โทร.080-5000870

นายบุญมี จิตนารี

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๕
โทร.081-2876126

นายเดชศรี ธิวงค์

ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๖
โทร.087-1723316

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเชียงคำ

นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย

ส.อบจ. อำเภอเชียงคำ เขต ๑
โทร.095-6461243

นายอะดิเรก กองมงคล

ส.อบจ. อำเภอเชียงคำ เขต ๒
โทร.081-1682637

นายบุญสินธ์ มังคลาด

ส.อบจ. อำเภอเชียงคำ เขต ๓
โทร.089-8519327

นายธนกร ใจกล้า

ส.อบจ. อำเภอเชียงคำ เขต ๔
โทร.066-1512959

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอดอกคำใต้

นายนิคม ศรีวิราช

ส.อบจ. อำเภอดอกคำใต้ เขต ๑
โทร.089-5584993

นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์

ส.อบจ. อำเภอดอกคำใต้ เขต ๒
โทร.086-1157582

ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร

ส.อบจ. อำเภอดอกคำใต้ เขต ๓
โทร.087-1848476

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอปง

นายบูรณาการ ตาคำ

ส.อบจ. อำเภอปง เขต ๑
โทร.081-7843816

นายอาทิตย์ งามตา

ส.อบจ. อำเภอปง เขต ๒
โทร. 084-7441821

นายเสวียน มะโนชัย

ส.อบจ. อำเภอปง เขต ๓
โทร.086-1170376

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอจุน

นายมานพ ศูนย์กลาง

ส.อบจ. อำเภอจุน เขต ๑
โทร.081-9515905

นายชำนาญ บัวแดง

ส.อบจ. อำเภอจุน เขต ๒
โทร.083-7104955

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอแม่ใจ

นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์

ส.อบจ. อำเภอแม่ใจ เขต ๑
โทร.081-4736065

นายกมล หทัยดำรงวิทยา

ส.อบจ. อำเภอแม่ใจ เขต ๒
โทร.099-6254924

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอภูซาง

นายเข้ม อัศราช

ส.อบจ. อำเภอภูซาง เขต ๑
โทร.081-7246802

นายประทีป อินธิมา

ส.อบจ. อำเภอภูซาง เขต ๒
โทร.098-0884303

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอภูกามยาว

นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง

ส.อบจ. อำเภอภูกามยาว เขต ๑
โทร.098-9425651

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเชียงม่วน

นางนฤมล บัวชุม

ส.อบจ. อำเภอเชียงม่วน เขต ๑
โทร.082-6163249