กองช่าง

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 054-409400 ต่อ 65

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

นายธานินทร์ สักลอ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
โทร.054-409400 ต่อ 67

นายณฐพงศ์ มหาวัน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสุรกิจ คล่องรับ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสาวิตต์ เดือนดาว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายธานินทร์ สักลอ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
โทร. 054-409400 ต่อ 65

นายทรงวุฒิ วสุวัติ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางอมรรัตน์ ยารังษี

นายช่างโยธาอาวุโส

นายยศพัทธ์ วงศ์ประสิทธิ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายประยุทธ วงศ์เอ้ย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสิทธิมนต์ ใจเย็น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายทางหลวงชนบท

นายจรินทร์ หงษ์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
โทร. 054-409400 ต่อ 65

นายจรินทร์ หงษ์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอธิป สระสิงห์โห

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายพิษณุ ชัยปัน

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน

ฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอดิเรก เลิศคำ

นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอดิเรก เลิศคำ

นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน

นายปิยะพงษ์ มูลอินต๊ะ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสุเมธ กองเมือง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายประวิทย์ ติ๊บบุญเรือง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายโสภิต ฟูแสง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายจุฑา ธนะสมบัติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจิระวัฒน์ วงศ์มา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน