กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 054-480194

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ธัญลักษณ์ สมโน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054-480194

น.ส.ธัญลักษณ์ สมโน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นางกชพร ยอดเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร.054-480194

นางสาวสุลัคณา นาคอินทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววณัฐดา ฟูแสง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิภาวรรณ บุญพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.054-480194

นางวิภาวรรณ บุญพวง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกชพร ยอดเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

นายวัชรินทร์ ใจเพลิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
โทร.054-480194

นายวัชรินทร์ ใจเพลิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายทรงยศ ศรีบุญชู

นักสันทนาการปฏิบัติการ