กองพัสดุและทรัพย์สิน

นายวีระสันต์ ใหม่นา

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 054-409400 ต่อ 59

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ สุดตา

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร. 054-409400 ต่อ 60

นางชัชฎาพร แข็งแรง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุวิมล พรมสุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวภัททิรา พนอนุอุดมสุข

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางกัลยา จันต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุวภัทร โขงจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางนวลละออ จันทร์หอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวราตรี บรรจง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โทร.054-409400 ต่อ 61

นางสาวปวีณา โตไทย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาสินีย์ ณ ลำปาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน