กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวลัดดา ทองทา

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 054-409400 ต่อ 59

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ สุดตา

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร...........

นางชัชฎาพร แข็งแรง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุวภัทร โขงจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

นางกัลยา จันต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสุวิมล พรมสุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางนวลละออ จันทร์หอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวราตรี บรรจง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาววันจันทร์ สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โทร...........

นางสาวปวีณา โตไทย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาสินีย์ ณ ลำปาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุวภัทร โขงจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน