สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางธนพรรธน์ สุขตัว

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร.054 409 400 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกรกฏ เศียรสมาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ................

นายกัญจภพ ไชยเมือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณิตารีย์ วีระวิชัยโน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมงคล หงษ์หิน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สิบเอกสังวาลย์ วงศ์วาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการ

นา....................

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
โทร. ...................

นางสาวธัญญ์นรี สายสังข์ทองปาภา

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกฤชอร เมืองมาธนาบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปรัตถกร วิลาศรี

นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางภัคจิรา นามไธสงค์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร.054-409400 ต่อ 30

นางชฎาพร โปธาตุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอดุลย์ นามวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพิชญากร เทพสาย

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร...........

นางภัทรจิตร สีเสียดงาม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายบริพัตร ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน