สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางธนพรรธน์ สุขตัว

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร.054 409 400 ต่อ 27

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกรกฏ เศียรสมาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร.054-409400 ต่อ 28

นายกัญจภพ ไชยเมือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณิตารีย์ วีระวิชัยโน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมงคล หงษ์หิน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สิบเอกสังวาลย์ วงศ์วาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายนิติการ

นา....................

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
โทร.054-409400 ต่อ 29

นางสาวธัญญ์นรี สายสังข์ทองปาภา

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกฤชอร เมืองมาธนาบุญ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปรัตถกร วิลาศรี

นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางภัคจิรา นามไธสงค์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร.054-409400 ต่อ 30

นางชฎาพร โปธาตุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายอดุลย์ นามวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.054-409400 ต่อ 31

นางภัทรจิตร สีเสียดงาม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายบริพัตร ศรีบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน