กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสมศาสตร์ ประชุมของ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.054-409400 ต่อ 48

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นายสมศาสตร์ ประชุมของ

หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร.054-409400 ต่อ 52

นางสุรีย์ พงษ์วิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสมบัติ เซี่ยงเห็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปิยะวัฒน์ ชัยพิพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนิวัติ วงค์บุญมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

นางชัชญาภัค เครือวงค์

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
โทร.054-409400 ต่อ 51

สิบเอกสมภพ แช่มพุกพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ ศักดิ์สูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเกียรติภูมิ บัวแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสมพงษ์ ชำนาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
โทร.054-409400 ต่อ 50

นางสาวบุญวรรณ เกียรติวิชัยงาม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสมภพ ฉิมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเดือนฉาย บุตรวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวจุฬารัตน์ คำบุญเรือง

หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
โทร.054-409400 ต่อ 49

นายอดิสร โยวบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายนเรศ รักเหล่า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายเชิดชาย แก้วนรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวดารินี เกนทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ