หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุพัตรา มหาวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.054-409400 ต่อ 58

นางวีณา พรหมเผ่า

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายเอกรัตน์ ฟูแสง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวกาญจนา ทองคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกรรณิกา สมฤทธิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวจารุณี บุญยัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน