ประกาศเกียรติคุณของ อบจ.พะเยา

ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา"
ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภททั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา" เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA"

ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา" เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา

โล่เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา"ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา" เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับ A

เกียรติบัตร "องค์กรคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ( ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 )

เกียรติบัตร "องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานการศึกษา" จาก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา ( ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เกียรติบัตร "องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานการศึกษา" จาก โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม.เขต 36 ( ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 )

โล่เกียรติคุณ "หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น" วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

เกียรติบัตร "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563" จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โล่รางวัล "ประชาบดี" ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562 จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 )