• วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 1) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 2) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ส่วนที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่ 95 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ "หนึ่งปีกับการถ่ายโอน สอน. และ รพ.สต. สู่ อบจ." Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน ตุลาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 95 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการสรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิตามวิถีสุขภาพดีวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้ชอบด้วยกฎหมาย การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ การจัดหาพัสดุโดยวิธี e-bidding วิธีเฉพาะเจอะจง การเขียน Spec เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อลดความเสี่ยงในการอุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ และการดำเนินการ ตาม ว 56 แนวทางการบริหารสัญญาตาม ว 124 และ ว 125 แนวทางปรับลดเนื้องาน ตาม ว 452 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 157 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนดำเนินงานประจำปี
  ชื่อเรื่อง :
  แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรับโอน(ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (สายงานผู้ปฏิบัติ) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)
  ชื่อเรื่อง :
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำปีงบประมาณ
  ชื่อเรื่อง :
  สถิติการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 156 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : มติการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนตามภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ถ่ายโอนตามภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ปิดการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศผลการรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : มติการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการดำเนินคดีปกครอง คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีอาญาของหน่วยงานของรัฐในศาลปกครอง ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ และศาลยุติธรรมสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (โดยเฉพาะที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่) ผู้บริหาร และสมาชิกท้องถิ่น Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ชื่อเรื่อง :
  อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : มติการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  มติประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 23 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2566
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานการประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการสถานีอนามัย/รพ.สต.ในสังกัด อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกระทรวงสาธารณสุข (การจัดทำแผน งานบุคคล งบประมาณ การเงินและบัญชี ค่าตอบแทน การบริหารภารกิจ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567" รุ่นที่ 4 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธารณสุข ภายใต้การปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  การดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การรบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล็อค) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศผลการพิจารณารับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และ ข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศผลการรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 7 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 สิงหาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธารณสุข ภายใต้การปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (การใช้จ่ายงบประมาณ)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประะจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566(การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลเข้าร่วมรับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น "ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล" รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  ระเบียบวาระการประชุมเงินประจำตำแหน่ง 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับเพลิง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ในสังกัด อบจ.พะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบฟอร์มแบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)
  ชื่อเรื่อง :
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงปม.พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 มิถุนายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ชื่อเรื่อง :
  การสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล็อค) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2566
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ชื่อเรื่อง :
  อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2566 Click..!!