• วันที่ประกาศ 1 มกราคม 2599
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มกราคม 2599
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการถ่ายโอน ทุกสายงาน" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม "การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ในบทบาทของผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงายผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ การตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาการจัดทำรายงาน สท.1 สท.2 สท.3 การควบคุมพัสดุฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 94" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-ยอดการจัดเก็บรายได้-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เดือนตุลาคม-เมษายน 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2567
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  ชื่อเรื่อง :
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการอบรมสัมมนาวิชาการ "ทิศทางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2567)ฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 8 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการถ่ายโอนทุกสายงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 5 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 78 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 5) รุ่นที่ 10 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 25 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงบประมาณ แผนการเงิน การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุฯ 60 จัดหาพัสดุ ว 119 การบันทึกบัญชีและพัสดุ ค่าตอบแทนฯ สวัสดิการ ฉ11 การบริหารกองทุน LTC และการของบ กปท. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงบประมาณ แผนการเงิน การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุฯ 60 จัดหาพัสดุ ว 119 การบันทึกบัญชีและพัสดุ ค่าตอบแทนฯ สวัสดิการ ฉ11 การบริหารกองทุน LTC และการของบ กปท. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 เมษายน 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงบประมาณ แผนการเงิน การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุฯ 60 จัดหาพัสดุ ว 119 การบันทึกบัญชีและพัสดุ ค่าตอบแทนฯ สวัสดิการ ฉ11 การบริหารกองทุน LTC และการของบ กปท. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)
  ชื่อเรื่อง :
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 25 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 25 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 18 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ชื่อเรื่อง :
  กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 13 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2567) ฯ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ของหน่วยงานแม่และลูก (แนวทางการตรวจสอบงานทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566ฯ) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan Click..!!
 • วันที่ประกาศ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (ปก/ชก) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างแบบประเมินข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 67 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างเอกสารประกอบผลงานข้าราชการ 67 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง67 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างเอกสารประกอบผลงานพนักงานจ้าง67 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างรูปเล่มประกอบผลงาน67 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  ตัวอย่างแบบประเมิน พกส Click..!!
 • วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับสมัคร / ผลการสรรหาฯ / ผลการคัดเลือกฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ
  ชื่อเรื่อง :
  งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อเสนอปรับปรุงตำแหน่งการเขียนวิสัยทัศน์และผลงาน เพื่อเลื่อนระดับอย่างมีุณภาพ ข้อกำหนดจริยธรรม กระบวนการ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใหม่) รุ่นที่ 5 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569) ปรับปรุง (ฉบับที่ 3) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบฟอร์มหนังสือลาออก Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม Click..!!
 • วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : แบบฟอร์มต่างๆ
  ชื่อเรื่อง :
  แบบลาไปต่างประเทศ Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 160" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569) ปรับปรุง (ฉบับที่ 1) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 15 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ / คำสั่งฯ
  ชื่อเรื่อง :
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569) ปรับปรุง (ฉบับที่ 2) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงาน-สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำเดือน
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานงบต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย Click..!!
 • วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรม เรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยโปรแกรม Auto Excel พร้อมออกรายงานอัตโนมัติ ด้วยการปฏิบัติการจริง พร้อมด้วยโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง/1 ท่าน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 10 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และขั้นตอนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 พร้อมกับการบริหารงบประมาณ การช่วยเหลือประชาชน พร้อมประเด็นหารือคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน Click..!!
 • วันที่ประกาศ 9 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-(รายไตรมาส)
  ชื่อเรื่อง :
  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประกาศฯ เปิด / ปิด / ขยาย / เรียกประชุม สภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ
  ชื่อเรื่อง :
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ระเบียบฉบับใหม่)และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งการเงิน การคลัง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดหางาน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 พร้อมกับการบริหารงบประมาณ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับใหม่)" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2567
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน" Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 28 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ชื่อเรื่อง :
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2566 Click..!!
 • วันที่ประกาศ 22 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ชื่อเรื่อง :
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล Click..!!
 • วันที่ประกาศ 21 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : ประกาศฯ รับโอน(ย้าย) / ผลการรับโอน(ย้าย)
  ชื่อเรื่อง :
  รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน) Click..!!
 • วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2566
  // หัวข้อ : รายงานผลการฝึกอบรม(KM)
  ชื่อเรื่อง :
  รายงานผลการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 รุ่นที่ 5 Click..!!