การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- กิจกรรมรณรงค์ "หยุด ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เล่นโซเชียลมีเดีย ในเวลางาน"