โปรแกรมระบบยื่นแบบชำระภาษีบำรุง อบจ. (น้ำมัน/ก๊าซ) - ออนไลน์ Ver. 0.0.1 (หัวข้อที่มีเครื่องหมาย *ดอกจัน หมายถึง ต้องใส่ข้อมูล-ห้ามเว้นว่าง)

[ ระบบยื่นแบบชำระภาษี น้ำมัน / ก๊าซ ]


- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *

- เลขทะเบียนสถานการค้า *

- Password * ( * รหัสผ่าน หรือ password คือ "หมายเลขโทรศัพท์ " ที่ลงทะเบียนไว้)