อบจ.พะเยา ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์รูปแบบใหม่ ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

วันที่    21 / 05 / 2567

เรื่อง    คำร้องแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ขอยื่นคำร้องต่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

โดยที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินการดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ