องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับตรวจการประเมินระบบการเงินและงบประมาณ (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับตรวจการประเมินระบบการเงินและงบประมาณ (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมเพื่อรับตรวจการประเมินระบบการเงินและงบประมาณ (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านงบประมาณรายจ่าย ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบัญชีและทรัพย์สิน ด้านการกำกับดูแลตนเอง ด้านการก่อหนี้ระยะยาว และด้านการเงินสะสม