องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร