องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการสำรวจสถานที่และประชุมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการสำรวจสถานที่และประชุมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา เข้าร่วมการสำรวจสถานที่และประชุมการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา