องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกลเขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกลเขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเอื้องจำปา และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกลเขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำประชาชนพื้นที่ห่างไกลเขตสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ให้มีความรู้ มีทักษะจำเป็นเบื้องต้น ทำหน้าที่ประเมินคัดกรอง ดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่านแอพลิเคชั่น อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพประชาชน สู่ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นต้นแบบชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สาขาดูแลปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเอื้องจำปา และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา