องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมหารือความร่วมมือส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประเด็นการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน “Socital Well-Being : ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของประชาชนจังหวัดพะเยา” โดย อบจ.พะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา จะร่วมจัดทำแผนงานบูรณาการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัดพะเยา และถือเป็นการขยายเครือข่ายการดำเนินงาน จากการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 54 แห่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาควิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ รพ.สต.สามารถบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ อบจ.พะเยา สามารถร่วมบริหารจัดการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนฐานการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปี 2567 นี้จะเริ่มจากแผนงานด้านผู้สูงอายุ มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดี ผู้สูงอายุมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผ่านระบบการคัดกรองสุขภาวะแบบครบวงจร การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่ภาวะสูงวัย และร่วมวางระบบติดตามและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แกนนำสุขภาพชุมชน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคลากร รพ.สต. ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบ Non-degree ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป #socitalwellbeing #องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน