องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. ขอความเห็นชอบสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพะเยา 3. ขอความเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการ เพื่อช่วยเหลือในการสรรหา โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม