องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการพัฒนาความร่วมมือของการจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 สภาลมหายใจพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการพัฒนาความร่วมมือของการจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 สภาลมหายใจพะเยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาความร่วมมือของการจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 สภาลมหายใจพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน วางแผนการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแลกเปลี่ยนข้อเสนอ การประสานความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคมและสภาลมหายใจพะเยา