องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 ราย