องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมทบทวนอัตลักษณ์เมืองรองด้านการท่องเที่ยว และรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมทบทวนอัตลักษณ์เมืองรองด้านการท่องเที่ยว และรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางภัคจิรา นามไธสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมทบทวนอัตลักษณ์เมืองรองด้านการท่องเที่ยว และรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2568 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. การทบทวนอัตลักษณ์เมืองรองด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ปี 2566 “กว๊านพะเยางามตาวิถีวัฒนธรรมล้ำค่า ตระกานตาฝูงนกยูงไทย เวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก” 2. รับฟังความคิดเห็นและจุดเน้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประจำปี 2568 โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม