องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานบริหารงานบุคคล สอน.และรพ.สต.สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567 และ ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานบริหารงานบุคคล สอน.และรพ.สต.สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567 และ ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านงานบริหารงานบุคคล สอน.และรพ.สต.สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. การขอโอนย้ายข้าราชการ สอน./รพ.สต. จำนวน 7 ราย ประสงค์โอนย้ายไปปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.อื่น ในสังกัด อบจ.พะเยา 2. การขอโอนย้ายข้าราชการ รพ.สต. จำนวน 2 ราย ประสงค์โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น 3. การขอรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ เพื่อทดแทน ตำแหน่งข้าราชการที่ขอโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย สอน. แม่ปืม อ.เมืองพะเยา 4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ขอลาออก จำนวน 1 ราย ในเวลา 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ สังกัด อบจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2567 โดยพิจารณาแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี ทดแทนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นข้าราชการ ลาออก มีผล 16 ตุลาคม 2566