องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา ครั้งที่4/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา ครั้งที่4/2567 ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา ครั้งที่4/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์นกยูง การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างคนกับนกยูง การสร้างเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันโครงการ “พะเยา มหานครนกยูงโลก”