องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมมอบหมายภารกิจการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมมอบหมายภารกิจการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม