องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 30 มกราคม 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการบรรยายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีนายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการอบรมในโครงการดังกล่าว มีวิทยากรจากเทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม และ นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ – เทคนิคและวิธีการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ – รู้เท่าทันป้องกันความรับผิดตาม พรบ.ความผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและวินัยของข้าราชการท้องถิ่น