อบจ.พะเยา ประชุม ฯ

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา และนางปิยะฉัตร คำปันทิพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ประจำเดือน มกราคม 2567 , การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม