กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวแสดงความยินดีและ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี