องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วานนี้ วันที่ 24 มกราคม 2567 นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังนี้ 1 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาสังกัด อบจ.พะเยา จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 ราย (รายนางสาวภัททิรา พนอนุอุดมสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) 2 ขอความเห็นชอบย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)(รายนางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 3 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ย้ายเพื่อดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง 2 ราย 4 ขอความเห็นชอบย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 ราย โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม