องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางธนพรรธน์ สุขตัว หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องดังนี้ 1. การพิจารณามอบหมายภารกิจ ตามแนวทางดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2. การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บำรุงรักษา พัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม