ITA-2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA-2023)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

       O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

               – ข่าวประชาสัมพันธ์

               – ข่าวประกาศ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน