คณะผู้บริหาร

นายอัครา พรหมเผ่า

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409415
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายธวัช สุทธวงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409416
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายสวัสดิ์ หอมนาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409417
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายโกศล ผิวใส

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายจำรัส เลาสัตย์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายนัฐนที ศรีวิราช

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18

นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
โทร : 054-409400-3 ต่อ 15-18