องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการสนุบสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการสนุบสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนุบสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567