องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถวัดผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถวัดผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถวัดผาช้างมูบ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสืบสานประเพณีไทย และให้พระอุโบสถเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบเนื่องต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีในครั้งนี้