องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT จำนวน 40 คน เพื่อนำส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยาจัดเก็บ ฯ 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ของแต่ละกอง 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการเชิญชวนประชาชนที่มารับบริการของ อบจ.พะเยา ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT