องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่สำรวจบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 1 ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง จำนวน 4 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จำนวน 6 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากหน่วยบริการ หรือองค์กรอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึงและได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ