องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อหารือข้อราชการและรับทราบปัญหาต่างๆ ประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม