องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภา อบจ.พะเยา เป็นประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยในที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. ญัตติการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง 2. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองช่าง) 3. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 4. ญัตติขออนุมติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 5. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 6. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 7. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานเลขานุการฯ) 8. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 9. ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 10. ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 3 คน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 11. ญัตติขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการพัฒนา ตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้ลงนามแล้ว (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 12. ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (3) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง) 13. ญัตติการกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2567 14. ญัตติการกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568