รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-04-25 25/4/2567 รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
2024-04-24 24/4/2567 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2024-03-26 26/3/2567 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
2024-03-26 26/3/2567 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปิด
2023-11-15 15/11/2566 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 95 เปิด
2023-10-18 18/10/2566 ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-10-18 18/10/2566 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-09-26 26/9/2566 รายงานผลโครงการอบรมสิทธิสวัสดิการและความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรถ่ายโอนตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-09-26 26/9/2566 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-09-26 26/9/2566 รายงานผลโครงการฝึกอบรมจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-09-26 26/9/2566 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-09-26 26/9/2566 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-04-18 18/4/2566 รายงานการจัดโครงการฝึกอบรมฯ แก่บุคลากรถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปิด
2023-03-27 27/3/2566 รายงานผลโครงการฝึกอบรมสิทธิสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิด
2023-03-27 27/3/2566 รายงานสรุปข้อมูลการส่งบุคลากรของ อบจ.พะเยา เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ6เดือนแรก) เปิด
2023-03-27 27/3/2566 รายงานสรุปข้อมูลการส่งบุคลากรของ อบจ.พะเยา เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิด
2023-03-24 24/3/2566 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิด
2022-03-01 1/3/2565 ข้อมูลผลการดำเนินการในด้านการพัฒนาบุคลากรปี 65 (ต.ค64-ก.พ.65) เปิด
2022-03-01 1/3/2565 ข้อมูลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิด
2021-12-01 1/12/2564 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิด
2021-11-01 1/11/2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 เปิด
2021-10-07 7/10/2564 รายงานผลโครงการอบรม 2564 เปิด
2020-12-15 15/12/2563 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 เปิด
2020-09-30 30/9/2563 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิด
2020-08-17 17/8/2563 รายงานผลการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิด
2020-07-08 8/7/2563 รายงานผลการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 เปิด
2019-12-16 16/12/2562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 เปิด