รายงาน - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ : เบื้องต้นตารางจะแสดงข้อมูล 100 รายการล่าสุดเท่านั้น // หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาระบุช่วงเวลา..แล้ว คลิก ที่ปุ่ม [ แสดง ]

ตารางแสดง - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ เอกสาร
2024-03-04 4/3/2567 จ้างเหมาดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 เปิด
2023-11-28 28/11/2566 โครงการมหากรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิด
2023-10-25 25/10/2566 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรอบรั้วเหล็กสนามฟุตบอล ๑ เปิด
2023-10-09 9/10/2566 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ บริเวณใกล้อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิด
2023-09-21 21/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำกองช่าง เปิด
2023-09-21 21/9/2566 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา และโรงอบลำไย อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-21 21/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (กองการเจ้าหน้าที่) เปิด
2023-09-20 20/9/2566 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางห้องงานกฎหมาย อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-20 20/9/2566 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางห้องสำนักปลัด อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-20 20/9/2566 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำส่วนกลางกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-20 20/9/2566 บริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงาน อบจ.พะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 เปิด
2023-09-18 18/9/2566 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เปิด
2023-09-15 15/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 สำหรับสำนักงานเลขานุการ อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-15 15/9/2566 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 1 เครื่อง เปิด
2023-09-15 15/9/2566 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำส่วนกลางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-15 15/9/2566 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-15 15/9/2566 บริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-14 14/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 สำหรับฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร สำนักงานเลขานุการ อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-14 14/9/2566 ที่ดินธรณีสงฆ์เพื่อตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของ อบจ.พะเยา เปิด
2023-09-13 13/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เปิด
2023-09-13 13/9/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เปิด
2023-08-23 23/8/2566 วัสดุสำนักงาน เปิด
2023-08-23 23/8/2566 วัสดุสำนักงาน เปิด
2023-08-16 16/8/2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เปิด
2023-08-15 15/8/2566 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ เปิด
2023-06-28 28/6/2566 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10011 สายบ้านสันจกปก - บ้านปาง ตำบลดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 3) เปิด
2023-06-28 28/6/2566 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10042 สายบ้านถ้ำ - บ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 2) เปิด
2023-06-21 21/6/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. รหัสสายทาง พย.ถ.10063 บ้านปางป้อมกลาง - บ้านกิ่วพัฒนา ตำบลลอ เชื่อม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิด
2023-04-11 11/4/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10026 สายบ้านแม่ใส - บ้านร่องคำ ตำบลแม่ใส เชื่อม ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2023-04-11 11/4/2566 รถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เปิด
2023-03-21 21/3/2566 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เปิด
2023-02-28 28/2/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10026 สายบ้านแม่ใส - บ้านร่องคำ ตำบลแม่ใส เชื่อม ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2023-02-07 7/2/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10032 สายบ้านต๋อมกลาง - บ้านต๋อมใน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 2) เปิด
2023-02-07 7/2/2566 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10024 สายบ้านโทกหวาก - บ้านจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-12-28 28/12/2565 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-12-28 28/12/2565 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันหมื่นแก้ว - บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านสันหมื่นแก้ว ตำบลแม่ปืม - หมู่ที่ 4 บ้านใหม่หลวง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-12-28 28/12/2565 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เปิด
2022-12-28 28/12/2565 จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เปิด
2022-11-04 4/11/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรอบรั้วเหล็ก สนามฟุตบอล ๑ เปิด
2022-11-03 3/11/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10038 สายบ้านปุ - บ้านโจ้โก้ ตำบลเจดีย์คำ เชื่อม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 2) เปิด
2022-11-03 3/11/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10052 สายบ้านบุญยืน - บ้านร่องส้าน ตำบลเจดีย์คำ เชื่อม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ตอนที่ 2) เปิด
2022-09-27 27/9/2565 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายระหว่าง บ้านป่าเมี่ยง - ผาแดง บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-22 22/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เปิด
2022-09-22 22/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เปิด
2022-09-22 22/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 เพื่อใช้ประจำกองช่าง อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-22 22/9/2565 บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ภายในบริเวณศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา และโรงอบลำไย อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-22 22/9/2565 บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ภายในบริเวณศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา และโรงอบลำไย อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-21 21/9/2565 บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10006 บ้านสันป่าสัก - บ้านห้วยทรายเลื่อน ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10044 บ้านน้ำเปื๋อย - บ้านแก ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกเท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 สำหรับส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 สำหรับส่วนกลางห้องงานกฎหมาย อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-16 16/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-15 15/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-15 15/9/2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-15 15/9/2565 บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิด
2022-09-15 15/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับใช้ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เปิด
2022-09-15 15/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับใช้ส่วนกลาง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เปิด
2022-09-15 15/9/2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับใช้ส่วนกลาง กองการเจ้าหน้าที่ เปิด
2022-09-15 15/9/2565 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายระหว่าง บ้านป่าเมี่ยง-ผาแดง บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านต้า หมู่ที่ 18 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านสันกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านเก๊าเงา หมู่ที่ 15 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-13 13/9/2565 บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงาน อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2022-09-12 12/9/2565 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 1 เครื่อง เปิด
2022-09-12 12/9/2565 บริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 1 เครื่อง เปิด
2022-09-12 12/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดกลาง บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-12 12/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-09 9/9/2565 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-09-08 8/9/2565 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 สำหรับส่วนกลางกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.พะเยา เปิด
2022-09-08 8/9/2565 เครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ถ่ายสำเนาหนังสือเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการงานของส่วนกลางกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.พะเยา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๖ บ้านสร้อยศรี - บ้านดงเคียน ตำบลจุน เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๗ บ้านห้วยดอกเข็ม - บ้านดอนตัน ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๑ บ้านป่าคา - บ้านใหม่ดง ตำบลแม่ปืม เชื่อม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๑ บ้านถ้ำ - บ้านใหม่ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๒๘ บ้านแม่ปืม - บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-17 17/8/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๓๔ บ้านห้วยกั้ง - บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลจุน เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-05 5/8/2565 ขุดขยายสระเก็บน้ำร่องเดื่อ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-05 5/8/2565 ขุดขยายสระสาธารณะเพื่อการเกษตร บ้านเด่นขาม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-05 5/8/2565 ขุดขยายสระเก็บน้ำหนองบัว เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-05 5/8/2565 ขุดลอกสระเก็บน้ำหนองปอ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-08-05 5/8/2565 ขุดลอกกว๊านน้อย เพื่อการเกษตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-06-16 16/6/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๑ บ้านศรีพรม - บ้านสบขาม ตำบลควร เชื่อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-05-18 18/5/2565 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน เปิด
2022-04-12 12/4/2565 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน เปิด
2022-03-30 30/3/2565 รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง เปิด
2022-03-30 30/3/2565 รถยนต์บรรทุกกระบะ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ปฏิบัติงานราชการให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิด
2022-03-29 29/3/2565 เครื่องบดสมุนไพร จำนวน ๙ เครื่อง เครื่องอบลมร้อน จำนวน ๙ เครื่อง และเครื่องซีลสุญญากาศและเติมไนโตรเจน จำนวน ๙ เครื่อง สำหรับโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครบวงจร และแปรรูปผลไม้ เปิด
2022-02-08 8/2/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๑๒ บ้านป่าสัก - บ้านนาหนุน ตำบลป่าสัก เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปิด
2022-01-27 27/1/2565 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place RecycIing รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๘ บ้านศาลา-บ้านสันป่าเป้า ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เปิด
2021-12-01 1/12/2564 ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place RecycIing รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๕๒ บ้านบุญยืน-บ้านร่องส้าน ตำบลเจย์ดีคำ เชื่อม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เปิด
2021-11-18 18/11/2564 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบคอยาว จำนวน ๑ คัน เปิด
2021-11-10 10/11/2564 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด
2021-10-29 29/10/2564 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิด