กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

Banner-manual-2

คู่มือประชาชน

แสดง # 
ชื่อ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.พะเยา
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.
คู่มือสำหร้บประชาชน : การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท. ถึงแก่กรรม)
คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ )
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รอบที่ 3
การยื่นแบบรายการภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. พะเยา
การยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554
แผนภูมิกระบวนการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
แผนภูมิขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ผู้รับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้การให้บริการประชาชน ฝ่่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
กระบวนการ ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างและสิ่งสาธารณประโยชน์
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างและสิ่งสาธารณะประโยชน์
ผู้รับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน งานอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล ก่องช่าง
แผนผังการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพัฒนาชนบท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222